ایستگاه های تخت CGS

ایستگاه های تخت CGS

طراحی و ساخت ايستگاه CGS (دروازه شهری)

ایستگاههای نوع CGS از مخفف کلمات City Gate Station  گرفته شده است و همچون ایستگاههای TBS دارای رگولاتور یا دستگاه کاهنده فشار نیز بوده وباکاهش فشار از1000 psi به حدود 250 psi  ،عمدتا در ورودی شهرها مورد استفاده واقع می شود. دراین نوع ایستگاه از2 رگولاتور استفاده می شود.

اشتراک گذاری پست