بودارکننده کنار گذر (BY PASS ODORIZER )

بودارکننده های کنار گذر

طراحی و ساخت بودارکننده کنار گذر  (BY PASS ODORIZER)

در بودارکنندهای کنارگذر به واسطه اختلاف فشاری که در خط گاز به وجود می آید گاز به درون مخزن بودارکننده رفته و پس از بودار شدن به خط گاز بر میگردد ، از این نوع بودارکننده در ایستگاه های با ظرفیت پایین استفاده می شود.

اشتراک گذاری پست