خدمات آریا پترو تامین برنا

خدمات آریا پترو تامین برناخدمات تخصصی ما


راه اندازی و سرویس

راه اندازی و سرویس ایستگاه های تقلیل فشار و اندازه گیری گاز، گرمکن، بودار کننده و تجهیزات مربوطه

بازسازی و تعمیر

بازسازی و تعمیر اساسی ایستگاه های تقلیل فشار و اندازه گیری گاز

بهينه سازي

اجراي عمليات بهينه سازي مصرف سوخت در گرمكن هاي ايستگاه تقليل فشار

اورهال و تعميرات اساسي

اجراي عمليات اورهال و تعميرات اساسي گرمکن های ایستگاه های تقلیل فشار گاز

هوشمند سازي

اجراي عمليات هوشمند سازي مصرف ادرانت در بوداركنند هاي ايستگاه تقليل فشار

تغییر سیستم

اجرای عملیات تغییر سیستم بودار کننده های کنار گذر به تزریقی

تغییر سیستم کنترل

اجرای عملیات تغییر سیستم کنترل گرمکن های یونی به چشمی

مانیتورینگ

اجراي عمليات مانیتورینگ و کنترل از راه دور ایستگاه ها

تعمیر و سرویس اساسی

تعمیر و سرویس اساسی کلیه قطعات برقی و ابزار دقیق ایستگاه ها از قبیل:

پمپ تزریق بودار کننده و تابلو مربوطه
تابلو کنترل گرمکن و تجهیزات مربوطه
تابلو شات آف در سایز و مدلهای مختلف
انواع رگولاتورهای مورد استفاده درایستگاه ، گرمکن و بودار کننده
انواع شیر اطمینان مورد استفاده در ایستگاه ، گرمکن و بودار کننده
کلیه قطعات برقی و ابزار دقیق گرمکن و بودار کننده