طراحی و ساخت

شرکت آریا پترو تامین برنا ابتدا با تجهیز کارگاهی در شهرک صنعتی حیدریه شهر قزوین و با بهره گیری از توان علمی و فنی و ارتقاء توان ساخت، پس از گذشت زمان اندکی توانست با انعقاد قراردادهای  متعدد ، نسبت به ارائه خدمات و ساخت تجهیزات مورد مصرف در این صنعت اقدام نماید و در مدت زمان اندكي موفق به اخذ پروانه بهره برداری و رتبه سازمان مدیریت و برنامه ریزی گردد و هم اکنون جزء لیست سازندگان ایستگاه و تجهیرات وابسته شرکت ملی گاز می باشد.